آرشیو دسته: اجتماعی

برگزاری کنکور تجربی امروز در تکاب کنکور تجربی بیشترین تعداد شرکت کنندگان را داردبازدیدمدیرآموزش وپرورش ورئیس دانشگاه پیام نور ازحوزه های برگزاری کنکورگروه آزمایشی علوم تجربی و نظارت بر رعایت پروتکل بهداشتی مراکز برگزاری 🔷فردا آخرین روز برگزاری کنکور می‌باشد که شرکت کنندکان گروه زبان باهم به رقابت می پردازند