برچسب زده شده با : اقدامات عمرانی

۱۴۰۰ میلیارد ریال عملیات عمرانی در ۲ سال گذشته در تکاب