برچسب زده شده با : جشن کارگری

کارگران تکاب مایه افتخار ما هستند و  پایه و اساس توسعه کشور در گرو حضور آنهاست.