برچسب زده شده با : دولت

دولت و مجلس تلاش کند قدرت خرید کارگران را به سطح مطلوب برساند.