برچسب زده شده با : روز ارتش

یکی از بهترین و هوشمندانه ترین کار های برزگ امام عزیزمان ، تعیین روز ارتش بود.