برچسب زده شده با : سید حسن نصرالله

حمایت از مقاومت با قدرت تداوم خواهد داشت.

برای اولین بار؛ سید حسن نصرالله یک کشور اروپایی را تهدید کرد.