برچسب زده شده با : شهرسازی

تسطیح و شن ریزی معابر شهر تکاب در مناطق مختلف توسط واحد عمران شهرداری تکاب