برچسب زده شده با : قدرتمند

یکی از بهترین و هوشمندانه ترین کار های برزگ امام عزیزمان ، تعیین روز ارتش بود.