برچسب زده شده با : مجلس

دولت و مجلس تلاش کند قدرت خرید کارگران را به سطح مطلوب برساند.