برچسب زده شده با : مردم شهرستان تکاب همانند مردم دیگر نقاط ایران زمین برای رئیس جمهور و دیگر  همراهان شهیدشان عزاداری کردند.

مردم شهرستان تکاب همانند مردم دیگر نقاط ایران زمین برای رئیس جمهور و دیگر  همراهان شهیدشان عزاداری کردند.