برچسب زده شده با : مطالبه گری

مطالبه در خطبه نماز جمعه؛تبصره شش ماده چهارده قانون معادن برای شهرستان تکاب اجرا شود.