برچسب زده شده با : نمازجمعه

کینه توزی و بدرفتاری مدیران جامعه نسبت به مردم، جنگ با خدا و مبازه با حق است