برچسب زده شده با : ژنرال مکنزی

جزئیاتی از عملیات ترور سردار سلیمانی در کتاب خاطرات فرمانده وقت سنتکام ژنرال مکنزی.