برچسب زده شده با : خیرین

اهدای تجهیزات پزشکی توسط خیر تکابی به بیمارستان مهر امام علی (ع) این شهرستان.

۲۰ میلیارد ریال کمک نقدی برای آزادی زندانیان تکابی جمع آوری شد