برچسب زده شده با : سردار سلیمانی

جزئیاتی از عملیات ترور سردار سلیمانی در کتاب خاطرات فرمانده وقت سنتکام ژنرال مکنزی.