برچسب زده شده با : فرهنگ سازی

با همکاری اعضای شورای فرهنگ عمومی می‌توان برای توسعه و افزایش سرانه اماکن آموزشی فرهنگی قدم برداشت.