برچسب زده شده با : وعده صادق

عملیات انتقام و شکست رژیم سفاک صهیونیستی با اسم وعده صادق و با رمز یا رسول الله