برچسب زده شده با : یارسول الله

عملیات انتقام و شکست رژیم سفاک صهیونیستی با اسم وعده صادق و با رمز یا رسول الله