برچسب زده شده با : بهداشت و درمان

اهدای تجهیزات پزشکی توسط خیر تکابی به بیمارستان مهر امام علی (ع) این شهرستان.