برچسب زده شده با : عفاف و حجاب

نقشه اصلی دشمن فاصله انداختن بین غیرت ایرانی و نجابت بانوان و حجاب آنان است .

حجاب و عفاف از آموزه های دینی و ملی