برچسب زده شده با : محرومیت زدایی

۱۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال سال گذشته در توسعه و عمران زیرساخت ها و برای رفع محرومیت از شهرستان تکاب سرمایه گذاری شده است.

فرماندار تکاب به منظور بررسی زیرساخت ها و پیگیری مشکلات مردم به روستای دورافتاده و سختگذر "درویش رش" از توابع بخش مرکزی رفت و برای چهارمین بار در جمع اهالی این روستا حضور یافت.